جوایز

عناوین جوایز: 
 
1- جوایز هفتگی مسابقه پیش خوراک های ویژه ماه مبارک رمضان:

- نفر اول تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 3.000.000 ریال

- نفر دوم دیپلم افتخار

- نفر سوم دیپلم افتخار
 
2- جوایز هفتگی مسابقه شیرینی پزی ویژه ماه مبارک رمضان :

- نفر اول تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 2.000.000 ریال

- نفر دوم  دیپلم افتخار

- نفر سوم دیپلم افتخار

3- جایزه برنده مسابقه چینش سفره افطاری ساده ماه مبارک رمضان:

-  تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی  2.000.000 ریال