شورای سیاستگذاری


 1-سرکار خانم دکتر داداندیش، رئیس شورای سیاستگذاری

2- جناب آقای دکتر گیوریان

3- جناب آقای دکتر رحیمی

4 - جناب آقای دکتر پیشگر

5- جناب آقای دکتر حیدری

6 - جناب آقای دکتر عزیزی

7- جناب آقای دکتر نصیری

8- سرکار خانم کاظمی نسب

9- سرکارخانم دکترخوشکام

10- جناب آقای دکتر پیرمحمدزاده