نحوه امتیازدهی

 

 **امتیاز دهی از طریق وب سایت جشنواره و دنبال کنندگان اینستاگرام واحد تهران غرب**

 60 درصد امتیاز داوران بر مبنای (اصالت ارزش غذایی ایرانی، رعایت هرم غذایی، استفاده از مواد غذایی کم هزینه، تزیین و نوآوری، معرفی و احیاء پیش خوراک ها و شیرینی های اصیل فراموش شده).  

- پس ازداوری اولیه عکس‌های برگزیده 40درصد رای دنبال کنندگان اینستاگرام واحدتهران غرب (استوری) لحاظ خواهد شد.