شرکت کنندگان جشنواره

 گروه اول: دانشجویان و فارغ التحصیلان واحد تهران غرب

گروه دوم: استادان و کارمندان واحد تهران غرب