برگزارکنندگان

  •  معاونت دانشجویی و فرهنگی 
  •  معاونت پژوهش و فناوری
  • معاونت اداری و مالی
  •  کانونهای دانشجویی گردشگری و هتلداری